Liên hệ với chúng tôi

Bởi vì ngưòi chơi là được ưu tiên số một của chúng tôi ở C2CBets, quí vị có thể luôn luôn tin cậy bất kỳ người nào ở đây để giúp đỡ quí vị.  Giờ tiếp khách từ 9am – 11pm Eastern.

North America Toll Free
24 Hr Wagering (Đánh cá 24h): 1-888-801-5555
Sao lưu Số: 1-888-801-4444

Horsebook Toll Free
1-888-783-9999

Bên Ngoài North America
011-506-2582-9500